REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REZURO z dnia 4.02.2020 r

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Rezuro Sp. z o.o. w ramach platformy internetowej funkcjonującej na stronie rezuro.com
Rezuro to platforma do wynajmu średnio i długoterminowego nieruchomości online. Minimalny czas pobytu w wynajmowanych za naszym pośrednictwem nieruchomościach wynosi siedem dni.
Szczegółowe warunki wynajmu każdej prezentowanej nieruchomości określone są w poszczególnych ogłoszeniach i wynikają z preferencji określonych przez Gospodarza lub osoby rozporządzającej daną nieruchomością.

I. DEFINICJE

 1. Platforma - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Rezuro działający pod adresem internetowym rezuro.com, którego właścicielem i administratorem jest Rezuro, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, a także dokonywanie rezerwacji.
 2. Rezuro - Rezuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000822505 , NIP 5272916922, REGON: 385300353, kapitał zakładowy 5.550 zł, TELEFON 692-265-916
 3. Rezerwujący – użytkownik korzystający z platformy w celu dokonania rezerwacji lub użytkownik, który dokonał rezerwacji za pośrednictwem platformy.
 4. Użytkownik Platformy - każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Użytkownik Platformy bez Konta - każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z platformy, a nie posiadająca konta użytkownika lub nie zalogowany w zakresie konta użytkownika.
 6. Konto Użytkownika - prowadzone nieodpłatnie przez Rezuro dla użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu użytkownika, będące częścią platformy, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Rezuro, w szczególności informacje o rezerwacjach.
 7. Gospodarz - osoba korzystająca z platformy Rezuro w celu udostępnienia ogłoszenia lub osoba, której mieszkanie lub pokój został zarezerwowany za pośrednictwem platformy.
 8. Ogłoszenie - udostępnione na platformie ogłoszenie Gospodarza dotyczące chęci wynajęcia mieszkania, pokoju lub innej nieruchomości zawierające szczegółowe warunki dotyczące możliwości wynajmu w tym między innymi kwot za wynajem, obowiązujących opłatach oraz kaucji i inne istotne warunki dotyczące wynajmu.
 9. Rezerwacja - zastrzeżenie pierwszeństwa wynajęcia mieszkania lub pokoju wskazanego w ogłoszeniu, dokonane za pośrednictwem platformy przez rezerwującego. Każda rezerwacja posiada swój indywidualny numer rezerwacji - ID.
 10. Opłata Rezerwacyjna - opłata pobierana przez Rezuro od Rezerwującego za okres wynajmu wskazany przez Rezerwującego w procesie rezerwacji miejsca.
 11. Jednorazowa Opłata Administracyjna - opłata pobierana przez Rezuro od Rezerwującego po zaakceptowaniu rezerwacji przez Gospodarza
 12. Konto Gospodarza – wyodrębniona część platformy Rezuro zawierająca zbiór informacji dotyczących Rezerwujących, umożliwiająca korzystanie przez Gospodarza z usług oraz zarządzanie profilami Rezerwujących oraz opublikowanych miejsc.
 13. Usługi w ramach Konta Gospodarza – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie wynajmem miejsca oferowanego przez Gospodarza umożliwiające między innymi przyjmowanie i odrzucanie rezerwacji od rezerwujących, przyjmowanie i kontrolowanie płatności, wysyłanie powiadomień.
 14. Regulamin - Niniejszy regulamin.
 15. Dzień Roboczy - dzień inny niż sobota, niedziela i dzień ustawowo wolny od pracy.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z platformy przez użytkowników oraz użytkowników bez konta jest nieodpłatne.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.
 3. Zabrania się podawania przez użytkownika danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 6. Użytkownik nie może dostarczać w zakresie platformy treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabrania się użytkownikowi a także użytkownikowi bez konta korzystać z platformy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne.
 8. Zabrania się użytkownikowi (użytkownik jak i użytkownik bez konta) korzystać z platformy w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Gospodarza lub Rezuro.

III. REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE NA PLATFORMIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności:
  • akceptację Regulaminu
  • wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji (również z wykorzystaniem serwisu Facebook)
  • wpisanie kodu aktywacyjnego przesłanego w wiadomości SMS na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. W celu rejestracji Konta Użytkownika za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Załóż Konto z Facebook" i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych użytkownika.
 3. Logowanie do platformy może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się na platformie (również z wykorzystaniem systemu logowania serwisu Facebook.com). Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail i/lub telefonu wskazanego podczas rejestracji i powiązanego z nim hasła.
 4. Pełna funkcjonalności platformy jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

IV. UDOSTĘPNIANIE OGŁOSZEŃ

 1. Rezuro świadczy na rzecz Gospodarza usługę, w ramach której umożliwia udostępnienie ogłoszeń na platformie i świadczenie usług zmierzających do dokonania rezerwacji.
 2. Umowa o udostępnienie ogłoszeń na platformie i świadczenie usług zmierzających do dokonania rezerwacji zostaje zawarta pomiędzy Rezuro a Gospodarzem w momencie jej zaakceptowania przez Gospodarza. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez Gospodarza i Rezuro z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W ramach tej umowy Gospodarz może wystawić wiele ogłoszeń na platformie.
 3. Rezuro może odmówić bez podawania przyczyny w każdym czasie udostępnienia ogłoszenia na platformie.
 4. W ramach ogłoszenia na platformie Gospodarz może wskazać wyłącznie mieszkanie lub pokój, którego jest właścicielem lub którym może rozporządzać na innej podstawie. Ponadto Gospodarz oświadcza i akceptuje, że wszystkie informacje przekazane Rezuro są prawdziwe, poprawne i zaktualizowane oraz zobowiązuje się do poinformowania Rezuro o wszelkich zmianach. Gospodarz dostarczy wszelkie dokumenty wymagane przez Rezuro w celu ich weryfikacji.
 5. Gospodarz w ramach ogłoszenia może udostępnić wyłącznie zdjęcia, do których korzystania w ramach ogłoszenia ma prawo i które nie naruszają praw osób trzecich. Na udostępnione Rezuro przez Gospodarza na potrzeby ogłoszenia opisy lub zdjęcia mieszkania lub pokoju, Gospodarz udziela Rezuro licencji niewyłącznej do ich wykorzystania w ramach platformy oraz do ich udostępnienia na profilach Rezuro w portalach ogłoszeniowych i społecznościowych, w celu umożliwienia przeglądania tych opisów i zdjęć przez Rezerwujących. Gospodarz udziela również Rezuro licencji niewyłącznej do korzystania z opisu lub zdjęć na Platformie lub na profilach Rezuro w portalach społecznościowych po ustaniu ważności ogłoszenia. Gospodarz może w każdej chwili zażądać zaprzestania korzystania z opisów lub zdjęć przez Rezuro przesyłając stosowną informację na adres email: kontakt@rezuro.com. Rezuro zaprzestanie korzystania z opisu i zdjęć w terminie 7 dni od potwierdzenia otrzymania powyższego żądania na wskazany adres.
 6. Wszelkie materiały multimedialne wykonane przez Rezuro w mieszkaniu lub pokoju Gospodarza stanowią wyłączną własność Rezuro i nie mogą być powielane lub wykorzystywane bez pisemnej zgody Rezuro. Dotyczy to w szczególności zdjęć, filmów, rzutów, opisów wykonanych przez Rezuro w celu wstawienia oferty Gospodarza na Platformę Rezuro oraz inne serwisy ogłoszeniowe i społecznościowe.
 7. Rezuro zastrzega sobie prawo do prezentacji oferty Gospodarza w sposób zaproponowany przez Rezuro. Rezuro dołoży starań, aby prezentacja oferty w portalu oraz na zewnętrznych serwisach ogłoszeniowych gwarantowała największe zainteresowanie potencjalnych Rezerwujących.
 8. Rezuro nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek skutki zdarzeń będące następstwem niezawinionego działania Rezuro, w tym: awarii serwerów, awarii lub niedostępności Serwisów, wystąpienia przyczyn o charakterze siły wyższej, np. pożar, huragan, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą Rezuro oraz za skutki niezgodnej z prawem działalności użytkowników, którzy korzystają z platformy.
 9. Rezuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezamieszczenie ogłoszenia Gospodarza z winy Gospodarza, oraz za nieumyślne pominięcie jakiegokolwiek elementu ogłoszenia lub za inne wady w ogłoszeniu.

V. REZERWACJA MIEJSCA

 1. Rezuro świadczy na rzecz rezerwujących usługę zmierzającą do dokonania rezerwacji miejsca. W celu rezerwacji danego miejsca użytkownik musi być zalogowany na platformie rezuro.com
 2. Jedno Konto Użytkownika może służyć do dokonania rezerwacji u różnych Gospodarzy.
 3. W celu Rezerwacji, rezerwujący powinien wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go za pomocą platformy do Gospodarza.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu przez rezerwującego formularza rezerwacji miejsca Gospodarz za pośrednictwem Rezuro ma możliwość akceptowania lub odrzucania otrzymanych Rezerwacji. Gospodarz może poprosić Rezerwującego o dodatkowe informacje, które zostaną mu udostępnione za pośrednictwem platformy Rezuro.
 5. W przypadku akceptacji przez Gospodarza, wypełnionej na platformie rezerwacji, Rezerwujący zostaje poproszony o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej oraz jednorazowej opłaty administracyjnej. Wysokość opłat oraz wymagany termin ich płatności wskazywane są każdorazowo w procesie rezerwacji na platformie. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; przelew przy użyciu usługi pay-by-link, szybki przelew, blik. W przypadku wyboru przez Rezerwującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za datę wpływu środków uznaje się datę uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W momencie wniesienia przez Rezerwującego opłaty rezerwacyjnej i jednorazowej opłaty administracyjnej dochodzi do wykonania na rzecz Rezerwującego przez Rezuro usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji. Zarówno Gospodarz jak i Rezerwujący otrzymają wszelkie niezbędne informacje służące do dalszego wykonania tejże Rezerwacji. Od tego momentu Gospodarz będzie odpowiedzialny za udzielenie Rezerwującemu wszelkich niezbędnych informacji w celu uzyskania dostępu do zakwaterowania.
 7. Rezuro nie uczestniczy w zawarciu umowy najmu Rezerwującego z Gospodarzem ani nie pośredniczy w zawarciu tej umowy jak również nie świadczy żadnych czynności doradczych w tym zakresie.
 8. W przypadku niewniesienia opłaty rezerwacyjnej oraz jednorazowej opłaty administracyjnej we wskazanym terminie rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Rezerwujący traci pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu z Gospodarzem oraz pozostaje zobowiązany do zapłaty jednorazowej opłaty administracyjnej.
 9. Rezerwujący, który nie znalazł interesującego go ogłoszenia na platformie, może pozostawić Rezuro swój adres elektroniczny, w celu przesyłania Rezerwującemu informacji o pojawieniu się ogłoszeń mogących spełniać jego wymagania. Rezerwujący może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o pojawieniu się Ogłoszeń przesyłając wiadomość elektroniczną na adres email: kontakt@rezuro.com

VI. OPŁATY

 1. Opłata Rezerwacyjna oraz Jednorazowa Opłata Administracyjna, których wysokość jest każdorazowo określana w procesie rezerwacji, uiszczane są przez Rezerwującego na rachunek bankowy Rezuro za pomocą systemu płatności online. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są Blue Media S.A., ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Opłata, o której mowa w par.VI.1 staje się należna Rezuro z chwilą dokonania akceptacji przez Gospodarza zgłoszenia rezerwacji wysłanego za pośrednictwem platformy Rezuro przez Rezerwującego.
 3. Jednorazowa Opłata Administracyjna przekazywana jest na konto Gospodarza po upływie trzech dni od momentu rozpoczęcia realizacji rezerwacji i nie zgłoszenia przez Rezerwującego żadnych zastrzeżeń.
 4. Opłata Rezerwacyjna - opłata za okres wynajmu wskazany w formularzu rezerwacji uiszczana przez Rezerwującego na rachunek Rezuro. Opłata rezerwacyjna za okres pierwszych siedmiu dni wynajmu stanowi wynagrodzenie Rezuro pod warunkiem, że Rezerwujący będzie po okresie wskazanym w formularzu Rezerwacji dalej korzystał z zarezerwowanego miejsca na podstawie uzgodnień z Gospodarzem. W przypadku jeżeli po okresie wskazanym z rezerwacji nie dojdzie do przedłużenia współpracy pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym opłata rezerwacyjna za okres pierwszych siedmiu dni okresu wynajmu jest przesyłana Gospodarzowi na jego rachunek bankowy.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Rezerwującego kartą płatniczą Rezuro dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Rezerwującego, chyba że Rezerwujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. ZASTRZEŻENIA

 1. Rezerwujący do końca dnia, od którego zgodnie ze wskazaniem określonym w formularzu rezerwacji miał wynająć mieszkanie lub pokój, będące przedmiotem Rezerwacji, może wnieść zastrzeżenie co do zgodności stanu mieszkania lub pokoju w ogłoszeniu ze stanem faktycznym. Zastrzeżenie składa się na adres e-mail: kontakt@rezuro.com. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Rezuro bada zasadność zastrzeżenia w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zastrzeżenia.
 2. Jeżeli stan faktyczny odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w ogłoszeniu, Rezuro uznaje zastrzeżenie i zwraca Rezerwującemu w ciągu dwóch dni roboczych całość opłaty rezerwacyjnej wraz z jednorazową opłatą administracyjną. Dotyczy to tylko sytuacji kiedy opłaty zostały uiszczone przez Rezerwującego oraz nie korzysta on z miejsca, które stanowiło przedmiot rezerwacji.
 3. Jeżeli stan faktyczny nie odbiega w znacznym stopniu negatywnie od stanu pokoju lub mieszkania wskazanym w ogłoszeniu, Rezuro zatrzymuje opłatę rezerwacyjną oraz jednorazową opłatę administracyjną otrzymaną od Rezerwującego.
 4. Gospodarz może odmówić wynajęcia miejsca jeżeli osoba, która stawiła się w umówionej dacie rozpoczęcia wynajmu nie jest osobą, która dokonywała rezerwacji lub jeżeli Gospodarz z jakichkolwiek powodów uzna, że wynajęcie miejsca osobie, która się stawiła może narazić go na niebezpieczeństwo strat materialnych lub innych zagrożeń. W takim przypadku opłata rezerwacyjna oraz jednorazowa opłata administracyjna podlegają zwrotowi na konto Rezerwującego.

VIII. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Rezerwujący lub Gospodarz mogą w każdej chwili anulować opłaconą rezerwację. W celu anulowania rezerwacji Gospodarz powiadamia o tym fakcie Rezerwującego lub Rezerwujący powiadamia Gospodarza, dodatkowo należy wysłać wiadomość o chęci dokonania anulowania opłaconej rezerwacji na adres e-mail: kontakt@rezuro.com Anulowanie rezerwacji jest skuteczne z chwilą skutecznego powiadomienia strony, której to dotyczy.
 2. Za anulowanie Rezerwacji jest również uważane niestawienie się Rezerwującego lub Gospodarza w celu zawarcia umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu (z wyjątkiem odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego lub Gospodarza w przypadku, gdy zastrzeżenie określone w pkt VII.2 Regulaminu zostanie uznane za zasadne lub znajdzie zastosowanie zastrzeżenie określone w pkt VII.4 Regulaminu).
 3. W razie anulowania opłaconej Rezerwacji przez Rezerwującego lub Gospodarza na 10 lub więcej dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będące przedmiotem Rezerwacji, Rezuro zwraca Rezerwującemu całość Opłaty Rezerwacyjnej. Dotyczy to tylko przypadku kiedy Opłata Rezerwacyjna została zapłacona przez Rezerwującego. Jednorazowa Opłata Administracyjna także podlega zwrotowi.
 4. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego na mniej niż 10 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Rezuro zatrzymuje opłatę rezerwacyjną oraz jednorazową opłatę administracyjną. Dotyczy to tylko przypadku kiedy opłaty te zostały zapłacone przez Rezerwującego.
 5. W razie anulowania Rezerwacji przez Gospodarza na mniej niż 10 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący miał wynająć mieszkanie lub pokój będący przedmiotem Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany zapłacić Rezuro opłatę w wysokości odpowiadającej podwójnej opłacie rezerwacyjnej pobranej przez Rezuro od Rezerwującego. Wpłacona przez Rezerwującego opłata rezerwacyjna oraz jednorazowa opłata administracyjna podlegają zwrotowi na jego rachunek bankowy.
 6. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego, Gospodarz nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej opłaty na rzecz Rezuro, z wyjątkiem gdy do odmowy zawarcia umowy najmu przez Rezerwującego doszło z powodu uznania zastrzeżenia określonego w pkt VII.2 Regulaminu za zasadne. W takim przypadku Gospodarz będzie zobowiązany do zapłaty Rezuro opłaty określonej w pkt VIII.5 Regulaminu. Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko jeżeli osoba dokonująca anulowania Rezerwacji utraciła wcześniej prawo odstąpienia od umowy.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Gospodarz, który zawarł z Rezuro umowę o udostępnienie Ogłoszenia na Platformie i świadczenie usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres email: kontakt@rezuro.com i zostało potwierdzone wiadomością zwrotną ze strony Rezuro.
  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rezerwujący, który zawarł z Rezuro umowę rezerwacyjną może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało dostarczone na adres email: kontakt@rezuro.com lub Rezuro. Sp. z o.o. ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa. Rezerwujący traci jednak prawo odstąpienia przed upływem 14 dni jeżeli dojdzie do Rezerwacji mieszkania lub pokoju wskazanego w ogłoszeniu oraz jeżeli Rezerwujący wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi Rezuro i został poinformowany przed wykonywaniem usługi, że po jej spełnieniu przez Rezuro, utraci prawo odstąpienia od umowy.
  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W razie skorzystania przez Gospodarza z prawa odstąpienia od umowy po wyrażeniu przez Gospodarza żądania rozpoczęcia wykonywania usług przez Rezuro przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po dokonaniu Rezerwacji, Gospodarz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Rezuro wszelkich kwot za spełnione do tego momentu przez Rezuro świadczenia.
 4. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr dwa do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Stosowny dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

X. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. Gospodarz może w każdym momencie wycofać ogłoszenie z platformy. W tym celu powinien przesłać wiadomość na adres email: kontakt@rezuro.com . Przesłanie tej wiadomości jest równoznaczne wypowiedzeniu umowy o udostępnienie ogłoszenia na platformie. Rezuro usuwa ogłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Rezuro może usunąć ogłoszenie z platformy, rezerwację lub odmówić opublikowania ogłoszenia lub odmówić dokonania Rezerwacji lub wypowiedzieć umowę z Gospodarzem o udostępnienie ogłoszenia na platformie i świadczenie usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji w razie zaistnienia jednej z następujących przesłanek: a) podania nieprawdziwych danych w ogłoszeniu, zapytaniu o możliwość dokonania Rezerwacji; b) wykorzystania lub próby wykorzystania platformy w celu popełnienia przestępstwa; c) niedokonania w przeszłości płatności opłaty należnej Rezuro; d) ogłoszenie zawiera treści wulgarne, obelżywe lub naruszające przepisy prawa; e) gdy Gospodarz poinformuje Rezuro, że dane ogłoszenie jest nieaktualne; f) braku kontaktu z Gospodarzem lub gdy kontakt z Gospodarzem jest utrudniony.
 3. O usunięciu ogłoszenia z platformy, rezerwacji lub odmowie opublikowania ogłoszenia lub odmowie dokonania na rzecz danego Rezerwującego rezerwacji lub o wypowiedzeniu umowy, Rezuro informuje Gospodarza, Rezerwującego lub Użytkownika przesyłając wiadomość na ostatni podany przez tę osobę elektroniczny adres kontaktowy.

XI. REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu platformy lub problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez Gospodarza, Rezerwującego lub Użytkownika poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: kontakt@rezuro.com
  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Rezuro w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Rezuro zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Rezuro przesyła na ostatni podany przez Gospodarza, Rezerwującego lub Użytkownika elektroniczny adres kontaktowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu korzystania z Platformy Rezuro na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej.
 2. Skorzystanie z usług Rezuro za pośrednictwem platformy Rezuro wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z platformy Rezuro na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS.
 3. Użytkownik Platformy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik Platformy.
 4. Rezuro nie świadczy usług pośrednictwa w wynajmie nieruchomości ani nie wynajmuje nieruchomości własnych. Rezuro nie jest również stroną umowy najmu zawartej pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym. Rezuro nie pośredniczy w pobieraniu kaucji zabezpieczającej. Gospodarz świadczy swoje usługi na rzecz Rezerwującego w swoim imieniu i na własny rachunek.
 5. Gospodarzem i Rezerwującym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Rezuro może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie. Rezuro poinformuje Użytkownika, Rezerwującego oraz Gospodarza o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkownika, Rezerwującego i Gospodarza o zmianie. Rezuro informuje Użytkownika, Gospodarza i Rezerwującego o zmianach Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu na adres elektroniczny Użytkownika, Gospodarza i Rezerwującego podany Rezuro. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika, Gospodarza i Rezerwującego od terminu określonego przez Rezuro, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika, Gospodarza i Rezerwującego o zmianach dany Użytkownik, Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Rezuro. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Wypowiedzenie należy przesłać na adres email: kontakt@rezuro.com lub pisemnie na adres siedziby Rezuro. Jeżeli Użytkownik, Gospodarz lub Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Rezuro, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: rezuro.com
 8. Użytkownik, Gospodarz i Rezerwujący ponoszą koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.
 9. Platforma stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji osób korzystających z Platformy, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Platformy. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Platformy, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 10. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie oraz w trakcie wykonywania umowy jest Rezuro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, Numer KRS: 0000822505 (dalej "Spółka"). Podane dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ze Spółką oraz w celach marketingu usług własnych Spółki. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Spółka może przekazywać Pana/Pani dane osobowe osobom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umowy z Panem/Panią oraz osobom lub podmiotom świadczącym Spółce usługi prawne, księgowe, doradcze, marketingowe. Podanie danych osobowych przez Rezerwującego i/lub Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania Rezerwacji. Dane osobowe zalogowanych użytkowników, które Rezuro posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Rezerwujących ogłoszeniami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Ogłoszeniami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Gospodarzy. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rezuro (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@rezuro.com lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 11. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania platformy jest dokonywanie rezerwacji, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia rezerwacji oraz terminu, Rezerwujący po dokonaniu rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem platformy, korespondencję e-mail/push lub wiadomość SMS zawierającą ww. potwierdzenie. Potwierdzenie to nie zawiera treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informację o potwierdzeniu Rezerwacji oraz terminu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z potwierdzeniem Rezerwacji jest konieczność wykonania umowy - realizacja Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 12. Zabronione jest dostarczanie poprzez platformę treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z platformy w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Rezuro, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.
 13. W razie zmiany podanych Rezuro danych kontaktowych, Rezerwujący do dnia ustania umowy rezerwacyjnej, a Gospodarz do dnia ustania umowy o udostępnienie ogłoszenia na platformie, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Rezuro niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, poprzez przesłanie wiadomości na adres email: kontakt@rezuro.com
 14. Rezuro dołoży wszelkich starań, aby Portal był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Rezuro nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Rezuro (siła wyższa) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą.Rezuro zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Rezuro Sp. z o.o.
Młynarska 48
01-171 Warszawa
kontakt@rezuro.com

Ja,

…………………………………………………………………………………………………………,

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach

platformy Rezuro. Data zawarcia umowy to …………………………………… .

Spinner
Loading...