UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REZURO z dnia 4.02.2020 r

Zawarta pomiędzy:
„Administratorem danych” lub „Administratorem”
oraz
REZURO Sp. z o.o., zwanym dalej „Rezuro” lub „Podmiotem przetwarzającym” zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.
Zważywszy, że Administrator korzysta z oprogramowania dostarczonego przez Rezuro, w zakresie którego przetwarza dane osobowe osób fizycznych, strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa”), o następującej treści:

§ I

Oświadczenia Stron
 1. Administrator powierza Rezuro do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rezuro gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) oraz oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową.
 3. Rezuro zapewnia, że dane osobowe po stronie Rezuro mogą przetwarzać wyłącznie upoważnione osoby.
 4. Rezuro zapewnia, że wszystkie osoby upoważnione po stronie Rezuro do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp w związku ze świadczeniem Usług zgodnie z Umową.

§ 2

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych
 1. Administrator danych powierza Rezuro dane osobowe w celu przetwarzania w systemie informatycznym Rezuro służącym do obsługi zgłoszeń osób zainteresowanych wynajmem nieruchomości zgłoszonych przez Administratora.
 2. Rezuro będzie przetwarzał w ramach świadczenia Usług następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, data urodzenia, płeć, wizerunek, e-mail, adres zamieszkania, narodowość, opis klienta, dane dotyczące adresów kont społecznościowych, dane dotyczące wykształcenia, miejsca zatrudnienia, nazwy stanowiska pracy, średniego poziomu zarobków, miejsca edukacji, zwierząt pozostających pod opieką klienta.
 3. Rezuro zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie, jaki jest niezbędny do ich realizacji.
 4. Rezuro gwarantuje prowadzenie rejestru czynności, o którym mowa w Art. 30 ust. 2 RODO.
 5. Rezuro korzysta, przy realizacji Usług z podwykonawców (dostawców przestrzeni serwerowych, operatorów telekomunikacyjnych) którzy przetwarzają dane osobowe przekazane przez Administratora, na co Administrator wyraża zgodę. Jednocześnie w sytuacji, gdy Rezuro korzysta z podmiotów przetwarzających mających siedzibę w państwach trzecich, Administrator wyraża zgodę na przekazanie danych do tych Państw. Rezuro oświadcza, iż korzysta wyłącznie z podmiotów przetwarzających w państwach trzecich, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO.
 6. Rezuro zapewnienia, że podmioty, którym powierza przetwarzanie danych realizują zadania przy zachowaniu takich samych obowiązków w odniesieniu do ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy ze starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Rezuro wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 3. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 4. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w tym podejmuje środki wymagane przez RODO.
 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Na wyraźny wniosek Administratora Rezuro może świadczyć usługę przechowywania danych osobowych, w zakresie uprzednio ustalonym co najmniej w formie elektronicznej z Administratorem.
 6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie, RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Po otrzymaniu przez Rezuro wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Administrator i Rezuro uzgodnią z wyprzedzeniem rozsądną datę rozpoczęcia, zakres i czas trwania audytu.

§ 4

Odpowiedzialność Stron
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO.
 2. W zakresie, w którym Rezuro zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe przez Administratora, Rezuro odpowiedzialne jest za przetwarzanie tych danych zgodnie z RODO.

§ 5

Postanowienia końcowe
 1. Rezuro jest uprawnione do jednostronnej zmiany warunków umowy (w związku z koniecznością jej dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów, decyzją uprawnionego organu). W takiej sytuacji Rezuro poinformuje Administratora z rozsądnym wyprzedzeniem (przez co rozumie się co najmniej 5 dni) o rozpoczęciu obowiązywania nowych warunków, jednocześnie umożliwiając ich akceptację. Niedokonanie akceptacji nowych warunków przez Administratora może skutkować brakiem możliwości korzystania z oprogramowania dostarczanego przez Rezuro.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
 4. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje w okresie współpracy pomiędzy Rezuro a Administratorem wynikającym z Regulaminu znajdującego się pod adresem: https://rezuro.com/info/terms
 5. Umowa powierzenia podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikające z Umowy powierzenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Rezuro.
 6. Żadne roszczenie związane z Umową powierzenia nie może być przedmiotem potrącenia z jakimkolwiek wynagrodzeniem przysługującym Rezuro na mocy umowy współpracy zawartej pomiędzy Rezuro a Administratorem.
Spinner
Loading...